Drazí bratři a sestry,

papež František vyhlásil Mimořádný misijní měsíc na říjen roku 2019 s roční pří­pravou. Žádá, aby se zapojily všechny struktury církve, především farnosti, ale i všech­ny katolické organizace a spolky. Proto se na Vás obracím tímto dopisem. Jak stručně shrnout papežovu výzvu?

Pán Ježíš řekl svým učedníkům: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Poslechnout Ježíšovu výzvu není pro církev jednou z možností, ale povinností, protože církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium. Má-li církev zůstat věrná sama sobě a hlásat Ježíše ukřižovaného a zmrtvýchvstalého pro všechny, musí jít pod vedením Ducha Svatého stejnou cestou, jakou šel Kristus, totiž cestou chudoby, poslušnosti, služby a sebeobětování. Jen tak bude schopná účinně hlásat Krista jako počátek a vzor obnove­ného lidství prodchnutého bratrskou láskou, upřímností a mírumilovným duchem. Církev má před sebou obrovskou misijní práci. Už svatý Jan Pavel II. vyzval církev k obnovení misijní horlivosti v přesvědčení, že misijní činnost obnoví církev, upevní víru a křes­ťanskou identitu, že přinese novou horlivost. Víra sílí předáváním!

V apoštolské exhortaci Evangelii gaudium chtěl papež František tuto naléhavou vý­zvu znovu představit. Napsal, že misijní činnost představuje i dnes pro církev velkou výzvu a misijní zájmy musí stát na prvním místě. Tento úkol je dnes naléhavější než kdy jindy. Má programový význam a závažné důsledky. Papež doufá, že všechna společenství podniknou kroky nezbytné k tomu, abychom pokročili na cestě obrácení v misijním působení. Nemáme se bát s důvěrou v Boha a s velkou odvahou udělat misij­ní rozhodnutí, které všechno promění tak, aby se naše zvyklosti, styly, harmonogramy, slovník i všechny struktury staly přiměřenou cestou k evangelizaci současného světa. Máme si počínat tak, aby naše struktury byly více misijní, aby pastorace byla více ote­vřená, aby se vycházení stalo naším trvalým postojem a všichni, kterým nabízíme své přátelství, snadněji odpovídali na Ježíšovo pozvání.

Kéž bychom úspěšněji bojovali s pokušením, které se skrývá za církevním zahle­děním se do sebe, za útěkem do své bezpečné zóny, za pastoračním pesimismem a ne­plodnou nostalgií po minulosti, a místo toho se otevírali radostné novosti evangelia. Kéž se i v našich neklidných dobách s obnoveným nadšením hlásá světu radostná zvěst, že v Ježíši zvítězilo odpuštění nad hříchem, život nad smrtí a láska nad strachem. Kéž tato zvěst vlije každému důvěru a naději.

Je třeba si hlásání evangelia vzít k srdci tak, abychom rostli v misijní a evange­lizační horlivosti, aby rostla láska církve k misiím, jejichž podstatou je vášeň pro Ježíše, avšak současně i vášeň pro jeho lid.

Už několik let se v diecézi připravujeme na misijní rok. Nyní papež vyhlásil Mi­mořádný misijní měsíc s roční přípravou. Protože nejde o nějaké akce navíc, ale změ­nu myšlení, nebudeme vyhlašovat nějaký zvláštní program, ale pokusíme se s novým apoštolským nadšením dělat běžné věci tak, aby se v našich farnostech zlepšilo chápání misijního poslání církve a posilnila naše odvaha dělit se o svou víru ve svém okolí, aby rostlo dílo křesťanské lásky, aby se oživila misijní horlivost, která je základem křesťan­ské kultury.

Hlavní téma celého pastoračního roku tedy je: Hlásání evangelia si vzít k srdci tak, abychom rostli v misijní a evangelizační horlivosti, aby rostla láska církve k misiím, jejichž podstatou je vášeň pro Ježíše a jeho lid. Kdo miluje Ježíše, pracuje na tom, aby jej poznali a milovali i další lidé. Podporuje misijní dílo ve světě, ale i sám se zapojuje ve svém okolí. Především se snaží dávat dobrý příklad křesťanského života, předávat víru v rodině a podílet se na vytváření farního společenství.

Věnujte prosím zvláštní pozornost misijním klubkům dětí, ale i ministrantům a schó­lám, jejichž služba patří ke každé mši svaté. Zvláště děkuji všem, kteří se vedení minis­trantů a schol věnují. Budou-li ministranti a zpěvačky aspoň trochu misionáři, budou přivádět nové členy a dospělí jim budou rádi pomáhat.

Prosím farnosti, aby udržovaly kontakt s těmi, kdo přijali svátost manželství, nebo křtili děti. Získat další děti pro výuku náboženství je konkrétní misijní úkol nejen pro rodiče a prarodiče, ale i spolužáky. Zdravá farnost je otevřená pro své okolí a umí po­zvat i nepraktikující, spolupracuje s lidmi dobré vůle, s vedením obce či jinými orga­nizacemi.

Ve všech oblastech platí, že duší misijní činnosti je modlitba, která zapaluje a živí oheň lásky. Proto prosím všechny o častou modlitbu za misie, ale i za nás, abychom sami uchváceni Kristem se dovedli o své přátelství s Bohem dělit.

K tomu všem ze srdce žehná

Jan Graubner
arcibiskup olomoucký