Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 11. 6. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 11. 6. 2023, 10. mzd.

Pane, děkujeme za dar zasvěceného života. Požehnej Josefu Kvapilíkovi a všem, kteří přijmou jáhenské svěcení a daruj jim potřebné milosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Pán mě poslal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatcům propuštění. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Pane, děkujeme za dar zasvěceného života.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Jáhenské svěcení – konsekrační modlitba (část)

… Podobně i na počátku života tvé církve * Duch Svatý vedl apoštoly tvého Syna, * že ustanovili sedm mužů dobré pověsti * ke každodenní službě, * aby se sami mohli více věnovat * modlitbě a hlásání tvého slova. * Tyto vyvolené muže * modlitbou a vzkládáním rukou * ustanovili k službě u stolu.

Shlédni, prosíme, Bože, milostivě * také na tyto své služebníky, * které ustanovujeme k jáhenské službě, * aby přisluhovali u tvého svatého oltáře.

Prosíme, Pane, * sešli na ně Ducha Svatého, * ať je posiluje, aby darem tvé sedmeré milosti, * věrně vykonávali posvátnou službu.

Ať mají hojnost všech ctností: * lásku nepředstíranou, * horlivost v péči o nemocné a chudé, * skromnou autoritu, ryzost a čistotu, * věrnost a duchovní kázeň.

Ať celým svým životem * jdou za světlem tvých přikázání, * a jejich bezúhonnost * ať získává tvůj lid, aby je následoval; * ať je jejich chloubou svědectví dobrého svědomí, * ať jsou pevní a stálí * a v Kristu ať vytrvají až do konce. * Ať zde na zemi následují tvého Syna, * který nepřišel, aby se mu sloužilo, * ale aby sám sloužil, * a jednou ať s ním kralují * v tvém věčném království. Neboť..

https://www.liturgie.cz/temata/svatost-sveceni/liturgie-jahenskeho-sveceni-krok-za-krokem