Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 14. 5. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 14. 5. 2023, 6. velikonoční

Dobrý Bože, prosíme tě o milost, aby lidové misie, které se budou konat v našich farnostech, byly pro nás všechny obnovou života v Kristu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Dobrý Bože, prosíme tě o milost,

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

MODLITBA za misionáře mučedníky

Děkujeme Ti, Pane, za všechny bratry a sestry, kteří teď osvěcují naši cestu,
podpírají naši unavenou víru,
dodávají odvahu našim volbám a rozhodnutím.

Díky za to, že v nich můžeme objevit, jak je svědectví života účinné, pravdivé a silné, pokud je prožívané v Tvém jméně, jak je smrt, i když tak tragická a násilná jako ta Tvá, pro všechny zdrojem milosti a naděje.

Děkujeme Ti, Pane, za příklad našich mučedníků, kteří se plně odevzdali do Tvých rukou, odpouštěli a milovali.

Díky za příklad těch, kterým nebyl život vzat, protože ho vždy sami dávali, a i teď žijí, milují a zúrodňují zemi, protože s Tebou a v Tobě přivádějí všechny k Tvému srdci.

Dej nám svého Svatého Ducha, aby osvětloval naše kroky, a naplň nás svým požehnáním, abychom i my, po vzoru těch, kteří po této cestě šli před námi, mohli být požehnáním pro každého muže a každou ženu na zemi. Amen.

https://www.missio.cz/aktuality/24-brezen-den-modlitby-a-postu-za-misionare-mucedniky-4/