Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 1. 4. 2018

Ne 1. 4. 2018, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (1. pátek)

Bože, posvěcuj naše biskupy, kněze, jáhny a ty, kteří se na přijetí svátosti kněžství připravují.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Vesel se, nebes Královno, / aleluja, / zaplesej tvorstva koruno, / aleluja.
Ten, jejž jsi v klíně chovala, / aleluja, / vpravdě vstal Kristus, tvá chvála, / aleluja.
Z vítězství jeho raduj se, / aleluja, / u něho za nás přimluv se, / aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, posvěcuj naše biskupy, kněze, jáhny a ty, kteří se na přijetí svátosti kněžství připravují.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Modlitba zasvěcení Božímu milosrdenství

Bože, milosrdný Otče, * který zjevuješ svou lásku *
ve svém Synu, Ježíši Kristu, * a vyléváš ji na nás, * v Utěšiteli Duchu Svatém, * Tobě dnes svěřujeme * osud světa i každého člověka.

Skloň se k nám hříšným, * uzdrav naši slabost * přemáhej všechno zlo * a dej všem obyvatelům země * poznat Tvé milosrdenství, *

aby v Tobě, trojjediný Bože, *
vždy nacházeli zdroj naděje. *

Věčný Otče, * pro bolestné utrpení *
a zmrtvýchvstání svého Syna * buď milosrdný k nám * i k celému světu. * Amen.

Korunka k Božímu Milosrdenství

Otče náš, Zdrávas Maria, Věřím…

Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa.

Pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu. (10x)

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem. (3x, zakončení)