Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 11. 2. 2018

Bože, vyslyš naše prosby a veď nás, ať prožijeme postní dobu ve stálé bdělosti a vytrvale se modlíme.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných 
a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, dej, ať nás posilní (dnešní) půst, kterým zahajujeme úsilí o svou duchovní obnovu, abychom 
se naučili sebeovládáním statečně přemáhat zlo 
a konat dobro. Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, 
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy 
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji 
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, vyslyš naše prosby a veď nás, ať prožijeme postní dobu ve stálé bdělosti a vytrvale se modlíme.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, - pro své velké slitování zahlaď mou nepravost. - Úplně ze mě smyj mou vinu - a očisť mě od mého hříchu. *

Neboť já svou nepravost uznávám, -můj hřích je stále přede mnou. -Jen proti tobě jsem se prohřešil, - spáchal jsem, co je před tebou zlé. *

Stvoř mi čisté srdce, Bože! - Obnov ve mně ducha vytrvalosti. - Neodvrhuj mě od své tváře - a neodnímej mi svého svatého ducha.*

Vrať mi radost ze své ochrany - a posilni mou velkodušnost. - Otevři mé rty, Pane,- aby má ústa zvěstovala tvou chválu. *

Všemohoucí Bože, osvěcuj nás svým vnuknutím 
a provázej naše jednání svou pomocí, ať konáme všechno, od začátku až do konce, ve spojení s tebou.

 

Bože, provázej svou pomocí naše úsilí o vnitřní obnovu, aby naše skutky odříkání byly už od počátku pravdivým projevem našeho smýšlení.

 

Všemohoucí Bože, shlédni na naši bezmocnost 
a chraň nás svou mocnou pravicí.

Prosíme o to skrze tvého Syna ...