Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Sestry a bratři,

děkuji všem, kdo nabídli svůj čas a síly pro uskutečnění již tradiční akce „Noc kostelů“. Za vás a na úmysly dané při Noci kostelů je sloužena mše svatá dnes v 10.15 hod. v kostele sv. Mořice.

Minulou neděli jste při sbírce na církevní školy v diecézi věnovali 25 100 Kč. Kéž Pán odmění vaši štědrost.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod..

V pondělí slavíme svátek Navštívení Panny Marie.

Ve čtvrtek je slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ. Den, kdy chceme zvláště děkovat za dar Eucharistie. Letos nebudeme „Boží Tělo“ slavit společně s farností Panny Marie a nebude eucharistický průvod městem. Přijměte pozvání na mši svatou, která bude v kostele sv. Mořice v 18. hod. Po mši svaté bude následovat adorace a požehnání. Děti prosím, přineste s sebou květiny. Nebudeme je sypat na cestu, ale položíme je k oltáři, na kterém bude vystavena Nejsvětější svátost.

Pátek je první v měsíci. V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude po ranní mši svaté adorace zakončená svátostným požehnáním ve 13.30 hod. Ve farním kostele sv. Mořice se zpovídá odpoledne od 15 do 17 hod.

Za týden je 10. neděle v liturgickém mezidobí.

Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí se budou zapisovat od začátku měsíce června v sakristii nebo ve farní kanceláři.

Naši biskupové se na nás obracejí listem, ve kterém připomínají, že jsme prošli obdobím pandemie. Byla to zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit. Děkují všem, kdo se nasadili, aby nemocní i umírající měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Ale také nás všechny povzbuzují, abychom se postupně vraceli do kostelů. Přenosy bohoslužeb byly pomocí v době pandemie, ale skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. A připomínají, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří účast na bohoslužbě. Děkujme Bohu za překonání této vlny pandemie a přicházejme do kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. Celý text tohoto prohlášení našich biskupů najdete v našem farním zpravodaji Trio expres.