Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 6. 8. 2023, svátek Proměnění Páně

Prosíme, Bože, o tvé požehnání pro tábory dětí a mládeže, prázdninové akce pro rodiny a seniory a za ochranu všech, kdo jsou na prázdninách nebo na dovolené.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Apoštoly zastínil světlý oblak a z oblaku se ozval hlas: To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil; toho poslouchejte!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme, Bože, o tvé požehnání pro tábory dětí

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba se sv. Faustynou k Srdci Ježíšovu

Můj Ježíši, umocni síly mé duše, aby nepřítel nic nezískal. Bez Tebe jsem slabost sama, čím jsem bez Tvé milosti, ne-li propastí vlastní bídy. Ubohost je tím, co je skutečně mé vlastní.

Ó Ráno milosrdenství, Srdce Ježíšovo, skryj mě ve svých hlubinách jako jednu kapičku vlastní krve a nepropouštěj mě z něho navěky. Uzavři mě ve svých hlubinách a sám mě nauč Tebe milovat. Lásko věčná, sám utvářej mou duši, aby byla schopna opětovat Ti lásku.

Ó živá Lásko, učiň mě schopnou věčně Tě milovat, chci Tvou lásku věčně opětovat. Ó Kriste, jediný Tvůj pohled je mi dražší, než tisíce světů, než celé nebe. Ty, Pane, můžeš mou duši učinit takovou, aby plně dokázala rozumět Tobě, jaký jsi.

Vím a věřím, že Ty můžeš všechno; když ses mi ráčil tak štědře udělit, vím, že můžeš být ještě štědřejší; uveď mě do důvěrnosti k Tobě tak dalece, kam jen lidská přirozenost může být přivedena…

(Deníček 1630, 1631)

 

Ježíši, důvěřuji Ti

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 30. 7. 2023, 17. mzd. (1. pátek)

Bože, prosíme, aby naše církev i společnost navzdory genderovým ideologiím respektovala důstojnost muže a ženy, které jsi stvořil ke svému obrazu, a dokázala být věrná evangeliu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme, aby naše církev i společnost

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Povstaň, svatý Benedikte,
z jeskyně své vykroč znovu,
Evropa zas žádá si tě,
příkladem svým veď ji k Bohu.

Bohoslužba ať je živá,
naše mravy spořádané,
práce s modlitbou ať splývá,
všem se požehnáním stane.

Ty jsi skácel modly bohů,
horu svatou vybudoval,
přímluvou svou hříchu zlobu
a bezbožnost od nás všech vzdal.

Láska Boží dala tobě
pravý vnitřní pokoj chápat,
buď nám otcem v každé době,
nenechej nás v zmatku tápat.

Bůh požehnal tvoje dílo,
kéž požehná také naše,
kéž příkladu tvého silou
dovede nás k věčné spáse.

(Breviář, Hymnus, ranní chvály, sv. Benedikt)

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 16. 7. 2023, 15. mzd.

Za rodiny, aby byly místem pokojného soužití generací, které se nejen respektují, ale vzájemně obohacují.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Shlédni, Bože, na dary své církve a posvěť je, aby se nám staly pokrmem, který posvěcuje náš každodenní život. Skrze Krista, našeho Pána.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Za rodiny, aby byly místem pokojného soužití

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba k Světovému dni prarodičů a starých lidí

Děkuji ti, Pane, * za útěchu tvé přítomnosti: * i v časech osamocení * jsi ty mou nadějí a důvěrou, * jsi mi skálou a útočištěm od mládí!

Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu * a požehnal mi dlouhým životem. * Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí, * za sny, které se v mém životě již splnily, * i za ty, které mě teprve čekají. * Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti, * ke kterému mě voláš.

Dej mi, Pane, více víry, * učiň mě nástrojem svého pokoje, * nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já, * jak nepřestávat snít * a o tvých divech vyprávět novým generacím.

Chraň a veď papeže Františka a církev, * aby světlo evangelia dosáhlo až na konec světa. * Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět, * aby se utišila bouře pandemie, * chudí došli útěchy a skončily se války.

Podpírej mě v mé slabosti * a pomáhej mi žít naplno * každý okamžik, který mi dáváš, * v jistotě, že ty jsi se mnou po všechny dny * až do konce věků. Amen.

https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2021-06-svetovy-den-prarodicu-a-senioru-25-cervence

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 23. 7. 2023, 16. mzd.

Bože, provázej ochranou a požehnáním papeže Františka a všechny, kdo putují na Světové setkání mládeže v Lisabonu, uděl hojné duchovní plody i všem, kdo budou s nimi ve spojení.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, provázej ochranou a požehnáním papeže …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023

Panno Maria, která jsi vstala

a spěšně ses vydala do hor za Alžbětou,

veď i nás vstříc těm, kteří nás očekávají,

abychom jim předali živé evangelium:

Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána!

Vyrazíme rychle, bez rozptylování a zdržování,

připravení a plní radosti.

Půjdeme pokojně,
protože ti, kdo mají Krista, mají pokoj

a konání dobra je nejlepší způsob života.

Panno Maria, pomáhej nám,
ať se nám tento Světový den mládeže

stane společnou oslavou Krista,

kterého vítáme ve svých srdcích,
jako jsi to kdysi udělala Ty.

Ať se nám toto setkání
stane časem svědectví a sdílení,

bratrství a díkůvzdání,

ať jsme stále otevřeni jedni pro druhé.

S Tebou chceme pokračovat na cestě setkávání,

aby se celý svět shromáždil
v bratrství, spravedlnosti a míru.

Pomoz nám, Panno Maria, přinášet Krista všem

ve jménu Otce, v lásce Ducha Svatého! Amen.

https://www.svetovednymladeze.cz/clanek.php?id=1065

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 9. 7. 2023, 14. mzd.

Bože, svěřujeme Ti na přímluvu Matky ustavičné pomoci prosby za mír a ukončení válek a rozbrojů. Daruj mír a pokoj Ukrajině i celému světu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že jsi tajemství Božího království odhalil maličkým. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, svěřujeme Ti na přímluvu Matky

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Prosba k Panně Marii o ochranu

Má drahá Matko, svatosvatá Bohorodičko, pokorně Tě prosím, abys nade mnou, nad mým domem, manželem, manželkou, dětmi, prací, ... rozprostřela svůj ochranný mateřský plášť a během celého dnešního dne chránila mne i ty, za které prosím. Ty jsi Neposkvrněná, Přečistá a celá plná milosti a krásy. Ty jsi byla ustanovena, abys rozšlapala hlavu hada.

Proto se s důvěrou vinu k Tobě a doufám v pevné naději v tvou mateřskou pomoc a ochranu. Ať tvá síla Matky a Královny nebe i země zažene ode mě jakoukoliv démonickou sílu, pouto, a temnotu, které se staly nástrojem Zlého, ať ji spoutá, aby odešla ke kříži našeho Boha a Spasitele Krista a nedovolí více nám škodit.

Pokorně tě prosíme, abychom byli já i moji blízcí chráněni neustále mocí tvé lásky, krásy a duchovní přítomnosti. Amen

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.

https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=prosba-k-panne-marii-o-ochranu&cisloclanku=2021040150

Strana 4 z 30