Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 10. 9. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 10. 9. 2023, 23. mzd.

Svatý Bože, arcibiskup Stojan přiváděl mnohé blíž k Tobě skrze úctu a lásku k Panně Marii; s důvěrou v její přímluvu Tě prosíme za spásu našich bližních.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Bůh pro Kristovy zásluhy smířil svět se sebou a nás pověřil kázáním o tomto usmíření. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Svatý Bože, arcibiskup Stojan přiváděl mnohé

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Bože, tys naplnil svého služebníka Antonína Cyrila duchem pohotové služby bližním; byl obětavým pastýřem svěřeného lidu, s laskavostí a nezištně jej přiváděl k tobě: veď i nás podle jeho příkladu, ať ve svých úmyslech usilujeme o prohlubování toho, co spojuje lidská srdce. Prosíme tě, aby byl jednou uctíván na oltáři, abychom v něm mohli uctívat tebe, jenž konáš podivuhodné dílo ve svých svatých. Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Modlitba je z brožurky Novéna o Antonínu Cyrilu Stojanovi. Vybral a uspořádal Michal Altrichter SJ

 

Pán nás vybízí k modlení * a vůli svou v tom nemění; * blaze, kdo s vírou modlí se, * neb oč prosí, to odnese.

Modlete se večer, ráno, * co chcete, bude vám dáno, * proste jen ve víře čisté, * Bůh vás uslyší zajisté.

Kdo jej rád prosí, dostává, * v tom záleží Boží sláva, * a ten, kdo hledá, dosáhne * i to, co sám nevystihne.

Kristus je cesta i dveře, * kdo tluče, tomu otevře, * pokorný lásky dochází, * prostý vždy před něj přichází. (breviář – Hymnus)