Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

4. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Minulou neděli jste při sbírce na podporu biblického apoštolátu věnovali 22 240 Kč. Jménem těch, kdo se věnují biblickému apoštolátu, všem dárcům upřímně děkuji.

Ještě dnes můžete podpořit účast mladých na Světovém setkání mládeže v Lisabonu. Svůj dar dejte do pokladničky u vchodu do kostela, která je viditelně označena. Jménem mladých všem dárcům „Pán Bůh zaplať.“

Zároveň prosím i o modlitbu za mládež, zvláště ty, kdo se v našich farnostech i na arcibiskupském gymnáziu připravuji k biřmování. Mládež zvu srdečně na adoraci v našem kostele sv. Mořice v pátek 3. února v 19.30 hod. a následné setkání na vikárce.

Svátky v týdnu:

Úterý 31. 1. –  památka sv. Jana Boska, kněze

Čtvrtek 2. 2. – svátek Uvedení Páně do chrámu.

Mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice bude obětována za ženy a matky a budeme zároveň prosit za děti v rodinách naší farnosti. Přede mší svatou mohou maminky i tátové napsat na lístek na stole u vchodu do kostela prosby za své děti a vnoučata. Také na tyto úmysly bude obětována mše svatá.

Je to SVĚTOVÝ DEN ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA. V kněžském semináři v Olomouci se koná setkání řeholníků a řeholnic s otci biskupy.

Pátek 3. 2. – sv. Blažeje, biskupa a mučedníka  (po mši svaté bude udělováno Svatoblažejské požehnání).

Je to první pátek v měsíci. V kapli sv. Vincence bude adorace od ranní bohoslužby do 13.30 hod., zakončená svátostným požehnáním.

Ve farním kostele bude příležitost ke svaté zpovědi od 15 do 17 hod.

Další informace jsou ve farním týdeníku TRIO