Máme, co jsme dali druhým

Pastorační vize farnosti sv. Mořice v Kroměříži

Naše pastorační úsilí je zaměřeno na úsilí o svatost1. Každý z nás je originálním způsobem volán Bohem k tomu, aby objevil svou osobní cestu, jak ke svatosti směřovat. 

Naším prvním záměrem je tedy rozvíjet modlitbu jako rozhovor s Bohem, naším Otcem a přítelem. Zvláštními průvodci na této cestě jsou nám svatí, kterým jsou zasvěceny naše kostely – sv. Mořic a jeho druhové z thébské legie, ve schopnosti klanět se pouze Bohu a neklanět se státní moci, a sv. Jan Křtitel jako mučedník pravdy o manželství. 

Dialog s Bohem nás vede k pochopení a přijetí odpovědnosti každého z nás za naši farnost a konkrétní službu pro farní rodinu. Ctíme autoritu Otce naší farnosti a vážíme si toho, že máme ve farnosti kněze. Usilujeme o jednotu ve farnosti. 

1. Bohoslužba

Naše farní církev žije z eucharistie2. Liturgie a její krása je centrem života naší farnosti. Usilujeme o to, aby mše svatá byla srdcem nedělního dne našich rodin a postupně také středem každého našeho dne. Přípravou na setkání s Pánem v liturgii je pro nás pravidelná svátost smíření, kdy v srdci přiznáváme a ústy vyznáváme své hříchy před Bohem, protože i spravedlivý hřeší sedmkrát denně. Usilujeme o katolické liturgické prostředí, zpěv a hudbu, zajišťujeme přinášení sv. přijímání nemocným a starým lidem, uvítání účastníků bohoslužby, práci s lektory a ministranty, aj. Pamatujeme na naše předky a historii naší farnosti, kolegiátní kapituly a našeho města. Usilujeme o to, abychom uměli vnímat krásu kultury a abychom uměli slavit.

2. Formace

Podporujeme a rozvíjíme příležitosti k celoživotní formaci v katolické víře, zaměřenou na osobní obrácení a růst v zápase o svatost, včetně přípravy na přijetí svátostí. Usilujeme o evangelizaci, službu pro děti, službu pro mládež a mladé dospělé, přípravu snoubenců na manželství, službu dospělým manželům a rodinám. Podporujeme a rozvíjíme kulturu povolání ke křesťanskému manželství, kněžství a zasvěcenému životu. 

3. Péče o bližní

Poznáváme a reagujeme na potřeby lidí ve farnosti, širším společenství a ve světě tím, že vyhledáváme zdroje pro naplnění jejich potřeb. Spolupracujeme v oblasti služby, právní obhajoby, vzdělávání v oblasti sociální spravedlnosti a posilování postavení lidí. Podporujeme hnutí pro-life, spolupráci s Charitou, Mary’s Meal, pomoc sociálně slabým a nemocným, vyhlášené církevní sbírky atd. 

4. Správa

Pokud chceme, aby farnost fungovala, musíme přiložit ruku k dílu, jako každý doma ve své rodině, přičemž ve farnosti spolupracujeme jako jeden tým s farářem a farním personálem. Podporujeme nadání každého z nás. Zveme všechny farníky ke spolupráci, abychom se dělili o čas, nadání i peněženku. Vítáme nové farníky, rozpoznáváme dobrovolnické příležitosti, komunikujeme vč. použití nástěnek, digitálních médií aj.

5. Školy a spolupráce

Podporujeme a rozvíjíme katolické církevní školství v našem městě. Ve všech pastoračních oblastech spolupracujeme i s církevními organizacemi na úrovni ČR, diecéze a regionu, zejména s řády a kongregacemi působícími v našem městě, Charitou, Centrem pro rodinu. Usilujeme o ekumenickou spolupráci. Ekologie je součástí našeho snažení3.  

 

Naše pastorační vize je každý rok v srpnu konkretizována do pastoračního plánu farnosti pro nastávající školní rok. Odpovědnost za jednotlivé služby začíná vždy k 1.7. kalendářního roku. 

Bůh má v naší farnosti a v našem městě právě naše hlavy, naše srdce a naše ruce. 


 

1 Apoštolský list Jana Pavla II. Novo millenio ineunte, čl. 30. 

2 Encyklika Jana Pavla II. Ecclesia de Eucharistia.

3 Encyklika papeže Františka Laudato Si’.

 

 

Důvodová zpráva aneb proč je navržena vize farnosti právě takto:

 

Je dobré přemýšlet nad původní výzvou otce arcibiskupa:

„Vzhledem k tomu, že pandemie zatím nedovoluje pokračovat v setkáních pastoračních rad s arcibiskupem, prosím, aby všechny pastorační rady farností vypracovaly do konce června 2021 svůj pastorační plán. Nejde o plán akcí, ale o stanovení cílů a hledání cest.“

 

Spíše než o plán jde tedy o vytvoření vize. Pastorační plán by pak již měl obsahovat konkrétní akce, kroky, termíny, odpovědnosti. I z toho důvodu je vhodnější použít název „vize“ než „plán“. 

 

Styl dokumentu je podobný jako u diecézního dokumentu. 

 

Snahou bylo formulovat vše podstatné na jednu stranu A4, tedy jde o stručnost a přístupnost i nepříliš aktivním čtenářům mezi námi.