Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 12. 11. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 12. 11. 2023, 32. mzd.

Bože, prosíme za sebe navzájem, abychom v každodenním životě uměli pravdivě žít ve světě své povolání křesťana.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za sebe navzájem, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitby za umírající (3. část)

Pane Ježíši Kriste, Spasiteli světa, odporoučíme Ti Tvého služebníka (tvou služebnici) N. a prosíme Tě:
přijmi ho (ji) milostivě do radostí svého království, neboť jsi pro něho (pro ni) sestoupil na tuto zemi. Třebaže z lidské slabosti zhřešil(a), nezapřel(a) trojjediného Boha, Stvořitele nebe i země, ale věřil(a) v něj a klaněl(a) se mu.

 

Když umírající zemře, říká se:
Svatí Boží přátelé ať vás doprovodí. Andělé Páně ať vám (ti) vyjdou naproti a přijmou vás (tě) mezi sebe a představí vás (tě) před trůnem Nejvyššího. Kéž vás (tě) přijme Kristus, který vás (tě) zavolal. Kéž vás (tě) andělé k němu dovedou a představí vás (tě) před trůnem nejvyššího. Ať vám (ti) dá Pán věčné odpočinutí a věčné světlo ať vám (ti) svítí. Kéž vás  (tě) andělé k němu dovedou a představí vás (tě) před trůnem Nejvyššího.

Modleme se: Do Tvých rukou, Bože, svěřujeme našeho bratra (naši sestru) N., neboť věříme, že žije, i když zemřela, a prosíme Tě: ať mu (jí) všechno, čím se v lidské slabosti provinil(a), Tvá milosrdná láska odpustí. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.