Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 8. 1. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 8. 1. 2023, Svátek Křtu Páně

Prosíme o moudrost, rozvahu, odpovědnost a prozíravost pro volbu budoucího prezidenta naší republiky.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Když byl Pán Ježíš pokřtěn, otevřelo se nebe, objevil se nad ním Duch svatý jako holubice a ozval se hlas Otce: "To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil."

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme o moudrost, rozvahu, odpovědnost …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Tichý Hospodinův Služebník – světlo národů

42,1Hle, můj služebník, kterého podporuji, * můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. * Vložil jsem na něj svého ducha; * národům přinese právo.

2Nebude křičet, nebude hlučet, * nedá se slyšet na ulici.

3Nalomenou třtinu nedolomí, * doutnající knot neuhasí, * věrně bude ohlašovat právo.

4Nezeslábne, nezmalátní, * dokud nezaloží na zemi právo. * Ostrovy čekají na jeho nauku.

5Tak praví Bůh, Hospodin, * který stvořil nebe a roztáhl je, * rozprostřel zemi s tím, co na ní roste, * lidem na ní dává život * a dech těm, kteří po ní chodí.

6„Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti, * vzal jsem tě za ruku, * utvořil jsem tě a ustanovil tě * (prostředníkem) smlouvy lidu a světlem národů,

7abys otevřel oči slepým, * abys vyvedl vězně ze žaláře * a z věznice ty, kdo bydlí ve tmách. *

8Já jsem Hospodin, to je moje jméno. * Svou slávu jinému nedám * ani modlám svou chválu.

9Dřívější (předpovědi) se už splnily. * Oznamuji věci nové: * dříve, než vyraší, vám je ohlašuji.“ (Izaiáš, 42,1-9)