Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 7. 4. 2024

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 7. 4. 2024, neděle Božího milosrdenství

Bože, tvé milosrdenství uzdravuje rány, které v nás způsobil hřích. Kéž tě napodobujeme, jednáme milosrdně, aby lidé poznávali tvou dobrotu a otevřeli se tvé lásce.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Milosrdenství Boží, pramenící z lůna Otce, důvěřuji ti.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, tvé milosrdenství uzdravuje rány…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za kněze (2. část)

Maria, která nazýváš kněze svými nejmilejšími syny, zůstaň s nimi na jejich křížové cestě. Svěřujeme Ti je jako nejdražší poklad této země. Chraň je, veď je a rozmnož jejich počet. Amen.

Pane Ježíši, prosíme o milost, abychom nikdy nactiutrháním, kritizováním a povážlivými úsudky nepřidávali bolest kněžím, ale naopak, aby se každý kněz cítil v naší blízkosti bezpečným, váženým a aby si mohl odpočinout od bolestí, jimiž ho zraňuje svět. Amen.

Pane Ježíši, prosíme Tě za kněze, kteří se nemohou vymanit ze svých slabostí, ze situace, která je poutá, z chyb, do nich vždy znovu upadají. Dej účinnost naším prosbám za kněze, rozněť jiskru naší ochoty za ně se modlit a obětovat. Chraň nás od vlažnosti v přijímání svatých svátostí a dej nám vždy znovu povstat k horlivému pokračování na cestě kříže. Amen.

Pane, ať se nikdy nepoddáme skleslosti, neboť nikdo z nás nebude zkoušen nad své síly. Všechnu nadměrnou tíhu vin a trestů jsi přijal za nás Ty, Beránku Boží! Pane, pro svůj třetí pád pod křížem pomoz kněžím, kteří nevidí východisko ze svých situací. Amen.

Smiluj se nad námi, Ježíši, ...