Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 15. 1. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 15. 1. 2023, 2. mzd.

Prosíme o dar jednoty, o dar víry těm, kteří Boha nepoznali a za usmíření starých vin všech živých i zemřelých obyvatel našeho města. 

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Shromáždi nás, Bože, ze všech národů, abychom pod ochranou Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, chválili tvé svaté jméno.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme o dar jednoty, o dar víry těm, kteří …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Apoštolové očekávali slíbeného Ducha Svatého, shromážděni kolem Ježíšovy Matky Marie. Následujme příklad jejich jednomyslné modlitby a volejme k našemu nebeskému Otci:

Shromáždi svůj rozptýlený lid.

Bože, v Trojici dokonalá jednoto, spoj všechny, kdo uvěřili v Krista, ať o tobě vydávají věrohodné svědectví * a jsou pro ostatní lidi pravdivým znamením spásy.(Shromáždi …)

Veď nás i všechny křesťany k pravému pokání, * ať se celým svým životem obrátíme k tobě.(Shromáždi …)

Obnovuj v nás stále Kristova ducha a jeho smýšlení, ať v nás roste a sílí vzájemné porozumění, * abychom si už nevyčítali viny minulých generací a nesoudili jeden druhého.(Shromáždi …)

Shlédni na představitele všech křesťanských církví a nauč je jednat podle tvé vůle, * ať usilují o to, co vede k jednotě stále plnější a hlubší.(Shromáždi …)

Pamatuj na všechny, které za jejich pozemského života spojovala jedna víra a jeden křest, * a shromáždi je ve svém nebeském království.

Shromáždi svůj rozptýlený lid.

(Breviář, nešpory, prosby, 18.1.)