Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 11. 2. 2024

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 11. 2. 2024, 6. mzd.

Bože prosíme, abychom statečně hlásali Tvé ustanovení manželství jako svazku jednoho muže a jedné ženy a vždy podporovali právo dítěte na život, a to na život v rodině.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté a upřímné srdce; dej nám svou milost, ať žijeme tak, abychom byli tvým důstojným příbytkem. Skrze tvého Syna ..

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože prosíme, abychom statečně hlásali …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Moudrost ve stvoření a v dějinách Izraele

1Moudrost se sama chválí a slaví uprostřed svého lidu.

2Otvírá svá ústa ve shromáždění Nejvyššího a velebí se před jeho zástupy:

3„Vyšla jsem z úst Nejvyššího, jako mlha jsem přikryla zemi.

4Na výsostech jsem se ubytovala, na sloupu z oblaků mám svůj trůn.

5Okruh nebe jsem sama obcházela i nejhlubší propasti jsem procházela.

6Vládla jsem na vlnách moře i na celé zemi, u všech národů a kmenů.

7U nich všech jsem hledala odpočinek, u koho bych se mohla usadit.

8Tu mi dal tvůrce veškerenstva rozkaz, můj stvořitel mi poručil vztyčit stan. Řekl mi: ‚Usaď se v Jakubovi, v Izraeli měj své dědictví!‘

9Před věky na počátku mě stvořil, až navěky být nepřestanu.

10Před ním ve svatostánku jsem konala svou službu a pak na Siónu jsem obdržela sídlo.

Sir 24,1b-30 (řec. 1-23)