TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 43

4. neděle adventní
Svátek Svaté rodiny
2. neděle po Narození Páně

19. 12. 2021
26. 12. 2021
2. 1. 2022


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

 

Milí přátelé, sestry a bratři,

Bůh přišel na tuto zem, aby byl s námi. Je dárcem pravé radosti a pokoje. Ať prožíváte Vánoce v kruhu rodiny nebo více osamoceni, kéž Vás provází víra, že Bůh je nám všem blízko.

Vánoční svátky prozářené touto radostí a v novém roce na přímluvu Panny Marie stálou Boží ochranu Vám přejí a vyprošují

P. Josef, P. Jiří a P. Augustin

 

VÁNOCE především ukazují dobrého Boha, který nám vyšel vstříc, aby nám dal účast na svém přátelství a svém životě. Ono bezbranné Dítě v jeslích je sám Bůh, který se pro nás stal člověkem. Stal se opravdu jedním z vás!

papež František

 

„Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit.“ (Mt 2,2)

(…) hvězda, která se objevila na judském nebi, představuje dlouho očekávané znamení naděje, které přivádí mudrce a skrze ně vlastně i všechny národy země do místa, kde se zjevuje pravý Král a Spasitel. Hvězda je dar, znamení láskyplné přítomnosti Boha pro celé lidstvo. (…)

Hvězda, která svítí mudrcům, je určena všem. Je zažehnuta především v hloubi svědomí, které se nechává osvěcovat láskou. Všichni můžeme napnout zrak, abychom ji spatřili. Všichni se můžeme podle ní vydat na cestu a dojít k cíli setkání s Bohem a s bratry ve svém každodenním životě, abychom s nimi sdíleli své bohatství.

Poklonit se Bohu je pro nás zásadní, abychom se před Ním vnímali takoví, jací jsme – malí, křehcí, ti, kdo neustále potřebují odpuštění a milosrdenství, a proto buďme upřímně připraveni se tak chovat i k druhým. (…)

(Slovo života – leden 2022, Hnutí fokoláre)

 

 

Dnes se koná sbírka na potřeby farnosti. Kéž Bůh odmění vaši štědrost!

Sbírka ve farnosti sv. Mořice poslouží z části na dofinancování generální opravy varhan v Křestní kapli.

 

Prosíme, nahlaste nám nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, dnešní úryvek evangelia (Lk 1,39–45) je o radosti ze setkání. Vztahy s druhými lidmi jsou moc důležité, i když je potřeba jim věnovat čas a úsilí. V sobotu o slavnosti Narození Páně (Lk 2,15–20) se zaposloucháme do úryvku o Ježíšově narození, které je úžasným vyjádřením Boží lásky k nám. I v tento slavnostní den je pro vás, milé děti, připravená kartička, stejně jako tomu bude v neděli na svátek Svaté rodiny (Lk 2,41–52).

V sobotu na Nový rok o slavnosti Matky Boží, Panny Marie (Lk 2,16–21) poděkujeme Panně Marii – Ježíšově mamince – za její starostlivou ochranu a přímluvu. A druhou neděli po Narození Páně v evangeliu (J 1,1–18) budeme číst o Ježíšovi jako o světle, které tma nepohltí. Když počítáme s Ježíšem ve svém životě a necháme se Jím vést, všechno je najednou jasnější. S vděčností prožívejme každý den v Boží blízkosti a vydávejme svědectví o nesmírné Boží lásce, která k nám sestoupila v podobě Jezulátka narozeného v Betlémě. Hezké a radostné Vánoce, milované Děti Boží!

 

Děkujeme všem, kteří přivezli a osadili vánoční stromky, postavili betlémy a připravili vánoční výzdobu našich kostelů.

 

Kéž Pán odplatí i těm, kteří v tyto vánoční dny na sebe vzali službu u jesliček. Využijte tento vánoční čas a přicházejte během dne k jesličkám a ke svatostánku na chvíli ztišení a osobní modlitby. Kdo můžete, nabídněte svůj čas a zapojte se ještě do služby, aby byly obsazeny všechny dny. Rozpis hodin je v kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu.

 

Protiepidemická opatření

Při bohoslužbách ve vnitřních prostorách je nadále POVINNOST používání desinfekce, respirátorů a dodržování rozestupu 1,5 metru mezi osobami, které nejsou z téže domácnosti. Výjimku mají přednášející, čtenáři, kazatelé, kantoři, zpěváci apod. Prosíme o dodržování opatření a vzájemnou ohleduplnost! Děkujeme!

 

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k výběru dovolených bude ve dnech 27. 12. – 31. 12. omezen provoz farní kanceláře.

 

Kromě tohoto farního zpravodaje je vám k dispozici také VÁNOČNÍ LIST, který může být „užitečný“ i vašim blízkým a sousedům, kteří naše kostely pravidelně nenavštěvují. Prosíme, nabídněte jej i ve svém okolí. Děkujeme.

 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Díky skautům putuje až k nám světlo z Betléma. Od dnešní neděle (4. adventní) bude hořet v našich kostelích a můžete si je i během následujících dnů přenést do svých domovů.

 

Příležitost ke svátosti smíření v době adventní

Ve farním kostele v Hradisku bude dnes (19. 12.) od 8.50 do 9.45, a dále ve čtvrtek 23. 12. od 17.30 do 18 hod.

V kostele sv. Jana Křtitele bude příležitost ke svátosti smíření také dnes (19. 12.) od 17 do 18 hod.

V kostele sv. Mořice je zpovídání naplánováno na 20. 12., 21. 12., 22. 12. a 23. 12. vždy od 15 do 17 hod.

 

Společenství mužů v Hradisku

Setkání se uskuteční ve středu 22. 12. od 19 hod. na faře v Hradisku.

 

JESLIČKY

O Vánocích jsou naše kostely mimo bohoslužby otevřeny k modlitbě a návštěvě Jesliček v tuto dobu

kostel sv. Mořice

25. 12., 26. 12.,                          9–10 hod.   a   14–17 hod.

27. 12. – 30. 12.                       10–12 hod.   a   14–17 hod.

31. 12.                                     10–12 hod.   a   14–16 hod.

1. 1. 2022 a 2. 1.                        9–10 hod.   a   14–17 hod.

3. 1. – 8. 1.                  10–12 hod.   a   14–17 hod.

9. 1.                                           9–10 hod.   a   14–17 hod.

kostel sv. Jana Křtitele

25. 12., 26. 12.,                                   14–18 hod.

1. 1. 2022 a 2. 1.                                14–18 hod.

kostel Všech svatých v Hradisku

              je otevřen půl hodiny před bohoslužbami.

 

SVÁTKY V ZÁVĚRU ROKU:

Sobota 25. 12. – slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

Neděle 26. 12. – svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Pondělí 27. 12. – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

Úterý 28. 12. – svátek sv. Mláďátek, prvomučedníků

Čtvrtek 31. 12. – poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc v novém roce

 

SVÁTKY V NOVÉM ROCE 2022

Sobota 1. 1. – slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE, Světový den modliteb za mír

Neděle 2. 1. – 2. neděle po Narození Páně

Pondělí 3. 1. – Nejsvětějšího Jména Ježíš

Čtvrtek 6. 1. – slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (Tří králů)

 

V neděli 9. 1. 2022 je svátek Křtu Páně. Tímto svátkem končí doba vánoční.

 

Mše svatá s obnovou manželských slibů

Milí manželé, zveme vás na svátek Svaté Rodiny v neděli 26. 12. na mši svatou s obnovou manželských slibů – v kostele sv. Mořice v 7.45 a 10.15 hod., v kostele v Hradisku v 9.15 hod. Přijďte projevit vděčnost jeden druhému, stvrdit vzájemnou lásku před Bohem a svěřit své rodiny do ochrany Svaté Rodiny nazaretské.

 

Mše svaté s DĚKOVNOU POBOŽNOSTÍ na závěr roku – pátek 31. 12.

V obou farních kostelích, tj. v kostele Všech svatých v Hradisku i v kostele sv. Mořice v Kroměříži, bude v 16 hod.

 

Mše svatá za občany a představitele města Kroměříže

bude sloužena v neděli 2. 1. 2022 v 10.15 hod. v kostele sv. Mořice.

 

UPOZORNĚNÍ:

Ve středu 22. 12. a 29. 12. budou mše svaté slaveny v kostele sv. Mořice v 17 hod., v kostele sv. Jana Křtitele v tyto dny mše svaté nebudou.

 

ADORAČNÍ DEN A DEN MODLITEB ZA BOHOSLOVCE A PŘEDSTAVENÉ KNĚŽSKÉHO SEMINÁŘE.

Kaple sv. Vincence de Paul – pátek 31. 12. (po mši sv. v 7 hod. do 13.30 hod.)

 

ADORACE

Neděle 19. 12. – kostel sv. Mořice (19–20 hod.)

Pátek 31. 12. – adorační den v kapli sv. Vincence de Paul (8–13.30 hod.)

Neděle 2. 1. – kostel Všech svatých v Hradisku (14–15 hod.), kostel sv. Mořice (19–20 hod.)

Adorace ve čtvrtek před prvním pátkem a na první pátek NEBUDOU.

Neděle 9. 1. – kostel sv. Mořice (19–20 hod.)

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Lednová návštěva nemocných po domech v obcích farnosti Hradisko se uskuteční JEN na požádání a to ve čtvrtek 6. 1. v dopoledních hodinách.

 

ROK RODINY

vyhlášený papežem Františkem slavíme od 19. 3. 2021 do 26. 6. 2022. Mezi iniciativy tohoto roku patří i Projekt „10 videí o Amoris laetitia“. Papež František sám komentuje kapitoly apoštolské exhortace společně s rodinami. Rodiny hovoří o svém každodenním životě. Každé video je doplněno průvodcem. Přináší povzbuzení, podněty a pomoc rodinám v jejich každodenním životě. Doporučujeme vám sledovat web Národního centra pro rodinu (www.rodiny.cz). K dispozici je již 9 videí Amoris laetitia (v sekci „Rodina a církev“). Každé video je uvedeno videopozvánkou biskupa Josefa Nuzíka.

 

SPOLEČENSTVÍ „VÁNOČNÍCH“ MODLITEB

Milí farníci, stejně jako se modlíme adventní novénu k Panně Marii Neposkvrněného Početí (do 23. 12.) každý den v době od 14 do 15 hod. ze svých domovů, tak vytvoříme SPOLEČENSTVÍ VÁNOČNÍCH MODLITEB. To bude probíhat vždy ve svátky a neděle až do Hromnic ve stejném čase, tj. 14–15 hod. Nejbližší termíny: neděle 26. 12., sobota 1. 1., neděle 2. 1., pondělí 3. 1., čtvrtek 6. 1. a neděle 9. 1.

Za společnou a vytrvalou modlitbu děkuje Jarmila Pořízková

 

Knihkupectví AVE

bude otevřeno na Riegrově náměstí (pod kostelem Panny Marie) ve všední dny 9–12 a 14–17 hod., a to pouze do čtvrtka 23. 12. včetně (do 17 hod.). Mezi svátky a v lednu BUDE ZAVŘENO. Od února se na vás budeme těšit na nové adrese na Náměstí Míru 1551 (na kruhovém objezdu, v podloubí). O otvírací době vás budeme informovat. Katolické kalendáře na rok 2022 a Evangelia na každý den jsou ještě k zakoupení, neváhejte a přijďte včas.

 

VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU MORAVAN

Ve středu 29. 12. 2021 v 18 hod. jste srdečně zváni do kostela sv. Mořice na vánoční koncert v podání smíšeného pěveckého sboru Moravan. Vstup možný jen při dodržení platných hygienických nařízení Ministerstva zdravotnictví.

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita České republiky. Snaží se touto sbírkou formovat veřejné mínění ve prospěch sociálně slabých a trpících. Je naplánována od 1. 1. do 16. 1. 2022. S ohledem na nepříznivý vývoj pandemie však může dojít ke změnám, které budou uveřejňovány na www.kromeriz.charita.cz.

Charita Kroměříž prosí všechny vedoucí kolednických skupinek, aby potvrdili svou účast na Tříkrálové sbírce 2022. Také uvítá další dobrovolníky, kteří by se rádi do koledování zapojili. Kontakty: Charita Kroměříž, Ztracená ulice 63, tel.: 737 630 670, e-mail: martin.provaznik@kromeriz.charita.cz. Pojďte s námi darovat radost spojenou s novoročním přáním a podpořit dobrou věc!

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI: bl. Urban V.

Narodil se roku 1310 na jihovýchodě Francie, do šlechtické rodiny jako Vilém Grimoard. Měl mimořádné nadání – odešel studovat do Montpellier a pak na práva do Toulous. Po dosažení dvou doktorátů, církevního i občanského práva, odešel do benediktinského kláštera v Chiracu a zde se asi v r. 1342 stal knězem. Od papežů Klementa VI. a Inocence VI. byl pověřován také úkoly v Lombardii, kde v Neapoli naposled před zvolením do čela církve působil ve funkci legáta. V roce 1362, po smrti Inocence VI., ho konkláve zvolilo papežem. Papežský dvůr v té době sídlil v Avignonu, proto na konci října připlul do Marseille. Prohlásil zde, že volbu přijímá, a zvolil si jméno Urban V. O vše usiloval v zájmu dobra a pokoje. Blahoslavený Urbane, pros za nás!

 

Vánoční zamyšlení

Ať kolem nás není člověk, za něhož by se nikdo nemodlil. Kolega v práci vedle nás se třeba modlit neumí a ani neví, že by mohl o svých radostech a problémech někomu říct. Když jsme byli malí, většinou jsme přivítali, když nám někdo pomohl s tím, co jsme sami nedokázali. Nemusíme na potkání mluvit o modlitbě, ale tichá modlitba za někoho druhého se nikdy neztratí. Jsme přece členy velké lidské rodiny. Bude to náš skrytý dárek.

(Podle myšlenek A. de Saint-Exupéryho)

 

Vánoční modlitba

Pane Ježíši Kriste,

který ses narodil v Betlémě,

přijď mezi nás!

Přijď do mé duše a proměň ji.

Přijď do našich rodin a obnov je.

Dej, ať se staneme učedníky,

v nichž je přítomná tvá láska,

která proměňuje svět.

AMEN.

(Benedikt XVI.)

 

 

VÁNOCE JSOU LÁSKA V AKCI.

Pokaždé, když milujeme, pokaždé když dáváme, tak jsou Vánoce.

(neznámý autor)

 

VÁNOČNÍ RADOST a VDĚČNOST otevírají srdce i ruce,

působí změnu života a ochotu darovat nejen něco,

ale i všechno, či dokonce i sebe samého.

(Jan Graubner, arcibiskup olomoucký)

 

 

 

 

 

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

 

Pátek 24. prosince – ŠTĚDRÝ DEN

15.30 hod. – kostel sv. Mořice (mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi)

„Půlnoční“ mše svaté:

21.00 hod. – kostel sv. Mořice

21.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

Sobota 25. prosince – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice

  8.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Neděle 26. prosince – Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice (s obnovou manželských slibů)

  8.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku (s obnovou manželských slibů)

10.15 hod. – kostel sv. Mořice (s obnovou manželských slibů)

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Pondělí 27. prosince – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

6.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

 

Úterý 28. prosince – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

 

Středa 29. prosince – Pátý den v oktávu Narození Páně

6.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

 

Čtvrtek 30. prosince – Šestý den v oktávu Narození Páně

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

 

Pátek 31. prosince – Sedmý den v oktávu Narození Páně

7.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul

(po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti do 13.30 hod.)

 

Mše sv. s děkovnou pobožností na závěr roku:

16.00 hod. – kostel sv. Mořice

16.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

Sobota 1. ledna 2022 – Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

8.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul

9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Neděle 2. ledna – 2. neděle po Narození Páně

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Středa 5. ledna – Středa po oktávu Narození Páně

6.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Čtvrtek 6. ledna – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

  6.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

Neděle 9. ledna – Svátek Křtu Páně

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

 


 

Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES