TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 38

33. neděle v mezidobí

14. 11. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

 

Naléhavý úmysl papeže Františka na listopad 2021:

„Modleme se, aby zvítězila BRATRSKÁ HARMONIE a POKOJNÁ CESTA DIALOGU MEZI NÁRODY v oblasti Afrického rohu, zejména Etiopie.

(Více na vývěsce a na www.jesuit.cz)

 

SVĚTOVÝ DEN CHUDÝCH

„Chudé máte mezi sebou vždycky“ (Mk 14,7)

(…) Veškeré Ježíšovo konání potvrzuje, že chudoba nepramení z osudovosti, nýbrž je konkrétním znamením Boží přítomnosti mezi námi. Boha nelze nalézt tehdy a tam, kde chceme, ale rozpoznáváme ho v životě chudých lidí, jejich utrpení a nedostatku. Chudí nám hlásají evangelium, které jim bylo jako prvním zvěstováno. (…)

Když chtějí věřící osobně potkat Ježíše a dotknout se ho rukou, vědí, kam se obrátit. Chudí jsou Kristovou svátostí, ztělesňují ho a odkazují k němu. (…)

 (z Poselství Svatého otce Františka k 5. světovému dni chudých 14. 11. 2021)

 

DEN BIBLE

Česká biblická společnost organizuje vždy na podzim sbírku na podporu biblického díla. Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude v katolické církvi po celém světě slavit jako neděle Božího slova. V novém liturgickém roce to bude 23. 1. 2022. Na tu neděli ČBK přesunula sbírku na biblický apoštolát.

 

Protiepidemická opatření

Při bohoslužbách ve vnitřních prostorách je nadále POVINNOST používání desinfekce, respirátorů a dodržování rozestupu 1,5 metru mezi osobami, které nejsou z téže domácnosti, tam, kde je to možné bez závažného narušení možnosti konání bohoslužeb. Výjimku mají přednášející, čtenáři, kazatelé, kantoři, zpěváci apod. Prosíme o dodržování opatření i vzájemnou ohleduplnost! Děkujeme!

 

Růženec za kněze a duchovní povolání

Také v měsíci listopadu se v kostele sv. Mořice každý čtvrtek od 16.30 hod. modlíme růženec za bohoslovce, kněze, jáhny, řeholníky a řeholnice. Děkujeme, že přicházíte ke společné modlitbě, a prosíme: vytrvejme!

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, dnešní úryvek evangelia (Mk 13,24-32) odkazuje na konec světa a související změny. Přesto ve verši „Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.“ rozpoznáváme Ježíšovo ujištění o stálosti Božího slova. Vše, co nám Bůh říká skrze Bibli, je neměnné a jeho slovo je aktuální i v dnešní době. Bible je vzácný dopis, který nám Bůh napsal a který pořád platí a vždycky bude, nikdy se nezmění. Na Boží věrnost se můžeme vždy spolehnout, proto často čtěme Písmo svaté a s důvěrou a otevřeným srdcem mu naslouchejme při mši svaté i při společné modlitbě doma.

 

Dnes se koná sbírka na Charitu. Upřímné „Pán Bůh zaplať“ za každý váš dar.

 

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

je udělována dnešní neděli (14. 11.) při mši svaté v kostele sv. Mořice v 7.45 hod. a 10.15 hod. Zpovídat se bude také přede mší svatou, při níž bude svátost nemocných udělována.

SVÁTOSTI jsou znamením Boží lásky, Boží péče o člověka v různých životních situacích. Cílem svátosti pomazání nemocných je udělit zvláštní milost křesťanu, který zakouší těžkosti v důsledku vážné nemoci nebo stáří. Církev touto svátostí doporučuje nemocné trpícímu a oslavenému Pánu, aby je posílil a zachránil.

Tuto svátost může přijmout věřící – dospělý i dítě – jestliže na něj dolehla vážná nemoc. Ve stáří pak i ten, kdo není vážně nemocen. Každá svátost je setkání s Kristem. Ten, kdo přijímá svátost nemocných při společném obřadu ve mši svaté, očistil své srdce ve svátosti smíření a přistoupí ke svatému přijímání.

Nemocné, kteří nemohou přijít, kněz rád navštíví v čase, který jim bude vyhovovat.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Středa 17. 11. – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice, MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA a DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

 

Příští neděli 21. 11. je slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE.

Ve farních kostelích se bude konat před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Je to třetí neděle v měsíci, uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

 

Osm dnů během měsíce listopadu máme možnost získávat PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI. Pokud jste nemohli v uplynulé dny navštívit hřbitov a pomodlit se tam za zemřelé, využijte k tomu následující dny. Buďme prostředníky Božího milosrdenství a přibližme se tak k Bohu. Předpokladem pro získání plnomocného odpustku je rovněž splnění obvyklých podmínek (přijetí eucharistie v den, kdy se snažíme získat odpustek; přistoupení ke svátosti smíření v okruhu těchto dnů a modlitba na úmysl Svatého otce).

Lidé staří, nemocní a všichni, kdo z vážného důvodu nemohou vycházet z domu, mohou plnomocné odpustky dosáhnout, pokud se v duchu připojí k těm, kteří navštíví hřbitov či kostel, a pomodlí se před Ježíšovým či Mariiným obrazem. Doporučuje se růženec, litanie, meditace nad příslušnými liturgickými texty, anebo vykonání některého ze skutků milosrdenství s obětováním svých bolestí a nesnází Bohu. Stanovené podmínky (svátost smíření a eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce) lze splnit, jakmile to bude možné.

 

Sestry Navštívení Panny Marie

slaví v neděli 21. 11. svátek Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě jako den, kdy obnovují své řeholní sliby. Tento řád založil roku 1610 ve Francii sv. František Saleský spolu se sv. Janou Františkou de Chantal. Do naší země přišly sestry v roce 1878, a to do Chotěšova u Plzně. Sestry Navštívení Panny Marie jsou nyní v naší farnosti sv. Mořice, a to u sester sv. Kříže na Koperníkově ulici.

Děkujeme jim za modlitby a oběti, kterými podpírají naše farnosti, a vyprošujeme jim Boží ochranu i Boží požehnání.

 

Děkanátní setkání mládeže 2021

Vstaň, učiním Tě svědkem toho, co jsi viděl“ (Sk 26,16) je motto letošního setkání, které se uskuteční v sobotu 20. 11. od 9 do 16 hod. na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Těšit se můžete na údernou katechezi salesiána P. Libora Všetuly, modlitbu, adoraci, mši svatou, povídání a další. Více na plakátku. Přihlášení nutné.

 

BENEFIČNÍ KONCERT

Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Kroměříž zve v neděli 21. 11. od 17 hod. do kostela sv. Mořice na benefiční koncert pro slané děti. Vybrané vstupné bude věnováno na podporu dětí postižených cystickou fibrózou. Vystoupí žáci a učitelé SZUŠ D-MUSIC, studenti Konzervatoře Brno a kroměřížské konzervatoře, pěvecký sbor ZeSrandy a trumpetista Ladislav Kozderka. Transparentní účet 3015-1921101329/0800. Více na plakátku.

 

Pletení adventních věnců

Je plánováno na pátek 26. 11. odpoledne od 15 hod. v Centru pro rodinu. Polystyrénový nebo slaměný korpus s sebou, chvojí a nářadí bude k dispozici.

 

Adventní duchovní obnova pro ženy

od 18 do 35 let se uskuteční 26.-28.11. v klášteře sv. Kříže v Kroměříži. Přihlášky do 20. 11. na e-mail: dokromeriz@gmail.com. Těší se na vás P. Jan Polák a milosrdné sestry sv. Kříže.

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži: sobota 4. 12. (9-12 hod.), Pilařova 3 

Střední odborná škola svatého Jana Boska Kroměříž: 3. a 4. 12., Na Lindovce 1463

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI: sv. Markéta Uherská (Skotská)

Narodila se v Uhrách v 11. století a provdala se za skotského krále Malcolma. Měli osm dětí, z nichž dvě byly později prohlášeny za svaté. Na královském dvoře uplatňovala křesťanské zásady a zasloužila se o dobro pro celou zemi. Podle legendy "posluhovala chudým, navštěvovala špitály, dávala budovat kostely i kláštery, osvobozovala otroky a poskytovala pohostinství cizincům a uprchlíkům". Zemřela v pověsti svatosti ve věku 47 let na edinburském zámku.

Svatá Markéto Uherská, pros za nás!

 

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 14. 11. 2021, 33. mzd.

Bože, prosíme o požehnání pro děti a mládež, probouzej, posiluj a upevňuj v nich víru, naději a lásku.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bděte a modlete se v každé době, abyste mohli obstát před Synem člověka. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme o požehnání pro děti a mládež,

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za mládež

Pane Ježíši Kriste, sjednoceni se všemi, kteří se tento týden modlí za mládež celého světa, Tě vroucně prosíme: chraň mladé lidi před otroctvím hříchu a dávej jim sílu a vytrvalost ve všech životních zkouškách. Naplňuj srdce všech mladých Tvou láskou, aby objevili cestu, na kterou je zveš, a věrně po ní šli. Mladým věřícím dej odvahu čerpat z pokladů Tvé církve a posiluj je svým Svatým Duchem, aby byli solí země a světlem světa, a tak se stávali pravdivými svědky Krista všem lidem. O to vše prosíme na přímluvu Tvé milované matky Marie. Zdrávas Maria…

https://khfarnost.cz/wp-content/uploads/2020/03/Brozura_TMM_2020.pdf

 

Modlitba za mládež celého světa

Pane Ježíši Kriste, sjednoceni se všemi, kteří se v tuto hodinu modlí za mládež celého světa, Tě vroucně prosíme: chraň nás před hříchem a dej nám sílu a vytrvalost ve zkouškách. Rozmnož v nás vzájemnou lásku, abychom vytvářeli Tvoji krásnou církev. Posiluj nás svým svatým Duchem, abychom měli odvahu být solí země a světlem světa, a tak se stávali pravdivými svědky Krista ostatním mladým. Prosíme o to na přímluvu Tvé milované matky Marie. Zdrávas Maria…

https://mladez.ado.cz/modlitba-za-mladez/


 

Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES