Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 22. 11. 2020, Slavnost Krista Krále

Prosíme za psychicky nemocné farníky, o útěchu, a povzbuzení pro ty, kdo trpí samotou, nepochopením nebo šikanou.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost, sílu a čest. Jemu buď sláva a vláda na věčné věky!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za psychicky nemocné farníky, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Povolání lásky

Modlitba inspirovaná sv. Terezií z Lisieux

Nekonečný Bože, nauč mě povolání být láskou!
Proto tě prosím:
ať mé myšlenky jsou láskou,
ať mé mlčení je láskou,
ať mé modlitby jsou láskou,
ať má práce je láskou,
ať mé utrpení je láskou,
ať má oběť je láskou,
ať má pokora je láskou,
ať můj sebezápor je láskou,
ať můj odpočinek je láskou,
ať má lítost je láskou,
ať celý můj život je láskou,
ať mé umírání je láskou.
Můj Bože, dej mi ústa lásky,
Můj Bože, dej mi oči lásky,
Můj Bože, dej mi ruce a nohy lásky,
Proměň mě celou v lásku.

https://bosekarmelitky.cz/modlitba/modlitby-svatych/povolani-lasky/