Bože, je naším úkolem, abychom postem, modlitbou, obětí a dary ochotně pomáhali pronásledovaným křesťanům. Dej nám k tomu svou milost.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, a ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí; vyslyš naše prosby a dávej nám na její přímluvu všechno potřebné k dosažení věčného cíle. Skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, …, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, je naším úkolem, abychom postem, modlitbou, obětí a dary ochotně pomáhali pronásledovaným křesťanům. Dej nám k tomu svou milost.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Modlitba za pronásledované křesťany

Bože, dal jsi život Kristu, který zemřel za naše viny. V něm i nám otevíráš nový život.

V síle této naděje prosíme za ty, kdo jsou přemoženi zlem a bolestí.

Prosíme za rodiny zemřelých. Ať jsou jim blízko ti, kdo pomohou překonat zděšení a bolest.

Prosíme, rozlévej mocně naději evangelia, aby se nikde nemuseli lidé scházet k bohoslužbám ve strachu a úzkosti z toho, co je čeká.

Prosíme za křesťany, kteří jsou kdekoli na světě vězněni a pronásledování kvůli víře v Krista ukřižovaného a vzkříšeného. Posiluj je. Dávej odvahu a moudrost těm, kdo jim mohou pomoci.

Prosíme, svou milostí se dotýkej všech, kdo myslí a činí zle. Ať poznají ubohost svého jednání a přijmou krásnou moc lásky a naděje. Amen

Modleme se za pokoj a smíření. Čiňme tak při bohoslužbách, ve shromážděních církve i v soukromí.